D Guitar Chords

D Dm Ddim Daug D7 Dm7 Dmaj7 Dsus4 D5 D6 Dsus2 Ddim7 Dm6 D9 Dm9 D11 D13 D7sus4

 

C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb=B* B=H* H

 

SONGS LIEDER A-Z

www.SongsGuitar.com

SONGS LIEDER THEMEN A-Z

70 / 100