B=H* GUITAR CHORDS

B B-Major B-Dur Bm Bdim Bverm Baug B+ Bsus2 Bsus4 Bsus B4 B7 Bm7 Bmaj7 Bj7 BM7 Bdim7 B6 Bm6 B9 B11 B13 B7sus4 B5 B7b5

 

GITARRE CHORDS

C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb=B* B=H* H

58 / 100