Hmaj7 / Hj7 / HM7

Guitar Gitarre Chords / B=H*

M=Maj

B Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

B Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

B Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com