Jomi Jomi schpil mir a Lidele

1. Jomi, Jomi schpil mir a Lidele,
wos dos Mejdele wil?
Dos Mejdele will a por Schichelach hoben,
miß men gejn dem Schister sogen.
Nejn Mameschi, nein, du kenst mich nischt varschtein,
du weißt nischt wos ich mein.

2. Jomi, Jomi schpil mir a Lidele,
wos dos Mejdele wil?
Dos Mejdele will a Hitele hoben,
miß men gejn der Pitzerke sogen.
Nejn Mameschi, nein, du kenst mich nischt varschtein,
du weißt nischt wos ich mein.

3. Jomi, Jomi schpil mir a Lidele,
wos dos Mejdele wil?
Dos Mejdele will a por Ojringlach hoben,
miß men gejn dem Goldschmid sogen.
Nejn Mameschi, nein, du kenst mich nischt varschtein,
du weißt nischt wos ich mein.

4. Jomi, Jomi schpil mir a Lidele,
wos dos Mejdele wil?
Dos Mejdele will a Choßendl hoben,
miß men gejn dem Schadchen sogen.
Jo Mameschi, jo, du kenst mich schon varschtein,
du weißt schon wos ich mein.

5. Jomi, Jomi, schpil mir a Lidele,
wos dos me’idele will,
wos dos me’idele will.
Dos me’idele wil a chosendl hobn,
mus men ge’ihn dem shadchen sogn.
Jo, mamaschi jo,
du kennst mir schoin varste’ihn,
du we’isst schoin, wos ich me’in!