I Mueters Stübli

I Mueters Stübli

I Mueters D Stübli, da geit dr A7 mm mm mm
I Mueters G Stübli, da A7 geit dr D Wind.

 

I Mueters Stübli, da geit dr mm mm mm
I Mueters Stübli, da geit dr Wind.

Muess fasch erfrüre vo luter mm mm mm
Muess fasch erfrüre vo luter Wind.

Du geisch dür ds Stedtli uf und i dürs mm mm mm
Du geisch dür ds Stedtli uf und i dürs Dorf.

Du nimmsch dr Bättelsack un i dr mm mm mm
Du nimmsch dr Bättelsack un i dr Chorb.

Du seisch vrgälts Gott und i säg’ mm mm mm
Du seisch vrgälts Gott und i säg’ Dank.

Du hesch kes Hemli a und i ke hm hm hm
Du hesch kes Hemli a und i ke Strümpf.

Mir wei ga bättle ga, äs sin üs hm hm hm
Mir wei ga bättle ga, äs sin üs zwöi.

Du steisch vors Lädeli und i vor d hm hm hm
Du steisch vors Lädeli und i vor d’Tür.

Du stecksch dr Späck i Sack und i dr hm hm hm
Du stecksch dr Späck i Sack und i dr Ank.

Du geisch vors Herrehuus und i vors hm hm hm
Du geisch vors Herrehuus und i vors Tor.

Du chunnsch än Öpfel über und i ä hm hm hm
Du chunnsch än Öpfel über und i ä Biir.