Happy Birthday to you in Bb = B*

Happy Birthday to you in Bb = B* - www.SongsGuitar.com

 

Bb Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comF Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comF Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comBb Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comEb Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

Happy Birthday to you in:

CGDAEB/H*F#
FBb/B*EbAbDbGb

Happy Birthday to you in Bb = B*

Happy Bb Birthday to F you!
Happy F7 birthday to Bb you!
Happy Bb7 Birthday dear Eb (Name),
Happy Bb Birthday F7 to Bb you!

Happy Birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy Birthday dear (Name),
Happy Birthday to you!

78 / 100