Tumbalalaika

Tumbalalaika

1. Shtejt a bocher un er tracht,
tracht un tracht a ganze nacht:
vemen zu nemen un nit farshemen,
vemen zu nemen un nit farshemen.
Tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbalalaika, shpil balalaika,
tumbalalaika, frejlech sol sejn!

2. Mejdel, mejdel, ‘chvell baj dir fregen:
Vos ken vaksen, vaksen on regen?
Vos ken brenen un nit ojfheren?
Vos ken benken, vejnen on treren?
Tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbalalaika, shpil balalaika,
tumbalalaika, frejlech sol sejn!

3. Narishe bocher, vos darfstu fregen?
A shtejn ken vaksen, vaksen on regen.
Liebe ken brenen un nit ojfheren.
A hartz ken benken, vejnen on treren.
Tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbalalaika, shpil balalaika,
tumbalalaika, frejlech sol sejn!