Shalom chaverim

Shalom chaverim

Shalom chaverim,
shalom chaverim!
Shalom, shalom!
Le hitraot, le hitraot,
shalom, shalom.

63 / 100