MIR SAN JA DIE LUSTIGEN HAMMERSCHMIEDSGSÖLLN

 

 

Mir san ja die lustigen Hammerschmiedsgsölln

Mir san ja die lustign Hämmerschmiedgsölln
Hämmerschmiedgsölln, Hämmerschmiedgsölln,
kinn ma däbleibn, kinn ma furtgehn
kinn ma toan, was ma wölln,
toan, was ma wölln, wölln

Blaua Monta, blaua Irta
is uns alls oans.
wann mar a Geld ham
tan mar an Rausch ham,
wann mar an Rausch ham
ham ma koans. koans, koans.

Gebts Wein her. gebts Bier her
und Hollabirschnaps,
bei uns da gehts hoch her,
bei uns gibts nix Knapps, Knapps.

Was is das für a lumpige
Herbergswirtschaft,
haun ma d´Stühl z´samm.
haun ma d´Bänk z amm
mit Kraft, Kraft

Drum Hammerschmied, Hammerschmied
hammarts nar zua
und wann ma gnua g’hammert ham
geb ma an Ruah, Ruah

SONGS LIEDER A-Z

www.SongsGuitar.com

SONGS LIEDER THEMEN A-Z

74 / 100