LÜTT MATTEN DE HAS

Lütt Matten de Has - www.SongsGuitar.com

GITARREN-AKKORDE
D Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comA Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comG Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comB Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comE Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com
E Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comA Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comB Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comE Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

 

Lütt Matten de Has

Lütt Matten de Has’, de mak sik en Spaß,
he weer bi’t Stu- deern, dat Danzen to lehrn,
un danz ganz al- leen op de achter- sten Been.

www.SongsGuitar.com

Lütt Matten de Has’,
De mak sik en Spaß,
He weer bi’t Studeern,
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dach: das en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten,
So flink oppe Padden?
Un danzst hier alleen
Oppe achtersten Been?

Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam!
De Krei, de spelt Fitel,
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten gev Pot:
De Voss beet em dot
Un sett sik in Schatten,
Verspis’ de lütt Matten;
De Krei, de kreeg een
Von de achtersten Been.

( SONGS LIEDER A-Z )

www.SongsGuitar.com

( SONGS LIEDER THEMEN A-Z )

81 / 100