Kiyoshi kono yoru

 

 

Kiyoshi kono yoru

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
sukui nomiko wa mabune no naka ni
nemuri tamo-o. itoyasuku.

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
makibitotachi wa miko no mimae ni
nukazukinu, kashikomite.

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni,
megumi no miyo no ashita no hikari
kagayakeri, hogarakani.

64 / 100