KUM BA YAH MY LORD

Kum ba yah My Lord

D Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com G Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com B Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com A Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

 

Kum ba yah My Lord

Kum ba D yah, my Lord, G kum ba D yah!
Kum ba Bm* yah, my Lord, G kum ba A7 yah!
A7 Kum ba D yah, my Lord, G kum ba D yah,
G oh D Lord, A7 kum ba D yah!

 

1. Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

2. Someone’s singing, Lord, kum ba yah!
Someone’s singing, Lord, kum ba yah!
Someone’s singing, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

Empfehlungen

3. Someone’s praying, Lord, kum ba yah!
Someone’s praying, Lord, kum ba yah!
Someone’s praying, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

4. Someone’s crying, Lord, kum ba yah!
Someone’s crying, Lord, kum ba yah!
Someone’s crying, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

5. Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah!
Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah!
Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

 

GOSPELS SPIRITUALS