Kum ba yah My Lord


Kum ba Dyah, my Lord, Gkum ba Dyah!
Kum ba Bmyah, my Lord, Gkum ba A7yah!
A7Kum ba Dyah, my Lord, Gkum ba Dyah,
Goh DLord, A7kum ba Dyah!

 

1. Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah!
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

2. Someone’s singing, Lord, kum ba yah!
Someone’s singing, Lord, kum ba yah!
Someone’s singing, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

3. Someone’s praying, Lord, kum ba yah!
Someone’s praying, Lord, kum ba yah!
Someone’s praying, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

4. Someone’s crying, Lord, kum ba yah!
Someone’s crying, Lord, kum ba yah!
Someone’s crying, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!

5. Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah!
Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah!
Someone’s sleeping, Lord, kum ba yah,
oh Lord, kum ba yah!