EV’RYBODY LOVES SATURDAY NIGHT

Ev'rybody Loves Saturday Night Ev'rybody Loves Saturday Night Ev'rybody Loves Saturday Night

 

Ev’rybody loves Saturday night

G Ev’rybody D7 loves Saturday G night.
G Ev’rybody D7 loves Saturday G night.
G Ev’rybody, D7 ev’rybody,
G ev’rybody, D7 ev’rybody,
G ev’rybody D7 loves Saturday G night.

Ev'rybody Loves Saturday Night

Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody loves Saturday night.

SONGS LIEDER A-Z

Ev'rybody Loves Saturday Night

SONGS LIEDER THEMEN A-Z

75 / 100