Ev’rybody loves Saturday night

GEv’rybody D7loves Saturday Gnight.
GEv’rybody D7loves Saturday Gnight.
GEv’rybody, D7ev’rybody,
Gev’rybody, D7ev’rybody,
Gev’rybody D7loves Saturday Gnight.

 

Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody loves Saturday night.