Ev’rybody loves Saturday night


GEv’rybody D7loves Saturday Gnight.
GEv’rybody D7loves Saturday Gnight.
GEv’rybody, D7ev’rybody,
Gev’rybody, D7ev’rybody,
Gev’rybody D7loves Saturday Gnight.

 

Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody loves Saturday night.