EV’RYBODY LOVES SATURDAY NIGHT

Ev'rybody Loves Saturday Night

G Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comD Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

 

Ev’rybody loves Saturday night

G Ev’rybody D7 loves Saturday G night.
G Ev’rybody D7 loves Saturday G night.
G Ev’rybody, D7 ev’rybody,
G ev’rybody, D7 ev’rybody,
G ev’rybody D7 loves Saturday G night.

 

Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody loves Saturday night.
Ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody, ev’rybody,
ev’rybody loves Saturday night.

 

SONGS VON A-Z

SONGS NACH THEMEN

 

72 / 100