DAR VUGLBÄRBAAM

Dar Vuglbärbaam - Volkslieder - www.SongsGuitar.com

F Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comC Guitar-Chords - www.SongsGuitar.comBb Guitar-Chords - www.SongsGuitar.com

 

Dar Vuglbärbaam

1. Kann F schinn’rn Baam gippt’s, wie dann C7 Vuglbärbaam,
Vuglbärbaam, ann F Vuglbärbaam.
As wärd a su lächt nett ann C7 schinn’rn Baam gahm,
schinn’rn Baam gahm, ei F ja,
ei Bb ja, ei ja, ann F Vuglbärbaam,
ann C7 Vuglbärbaam,
ann F Vuglbärbaam,
ei Bb ja, ei ja, ann F Vuglbärbaam,
ann C7 Vuglbärbaam, ei F ja.

2. Bei’n Kanner sein Haus stieht a Vuglbärbaam,
Vuglbärbaam, Vuglbärbaam,
da sitzt unn’rn Kann’r sei Weibs’n drnahm,
Weibs’n dernahm, ei ja,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam, ei ja.

3. No laßt sa näh sitze’n, se schleft ja drbei,
schleft ja drbei, schleft ja drbei –
Unn hot se’s verschlohf’n, do huln mr sche rei,
huln mer sche rei, ei ja,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam, ei ja.

4. Unn wenn ich gestorm bieh – iech wär’sch nett drlaam,
wär’sch nett drlaam, wär’sch nett drlaam –
Do pflanzt off mei Grob fei ann Vuglbärbaam,
ann Vugelbeerbaam, ei ja,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam, ei ja.

5. Dann kann schinn’rn Baam gippt’s, wie dann Vuglbärbaam,
Vuglbärbaam, ann Vuglbärbaam –
As ka a su lächt nett ann schinn’rn Baam gahm,
schinn’rn Baam gahm, ei ja,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam,
ei ja, ei ja, ann Vuglbärbaam,
ann Vuglbärbaam, ei ja.

 

VOLKSLIEDER

 

69 / 100