AINGLEAN CHUALA SINN GU H-ARD

Ainglean chuala sinn gu h-ard - www.SongsGuitar.com

Ainglean chuala sinn gu h-ard

1. Ainglean chuala sinn gu h-àrd.
Seinn cho milis feadh an àit’.
Na beanntannan cosheirm an cùil.
‘S Mac tall a freag airt bòidh each ciùin:
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.

2. Chìobairean, carson ur duan?
Carson a tha e àlainn buan
Innsibh dhuinn ur naidheachdghaoil
Dhùisg sibh suas gu ceòl cho naomh.
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.

Empfehlungen

3. Thig gu Bethlehem, thig is chì.
Chì thu ‘n Tighearna Dia do Rìgh
Lùb do ghlùin ‘s thoir adhradh dhà
Crìosda rugadh dhuinn na phàisd’.
Seinn moladh agus glòir do Dhia.
An Dàrna Pearsa naomh den Trian.

71 / 100